Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodné a technické informácie
Objednávky a fakturace

Dopravné stavby

Dopravné stavby

Cementotriesková doska CETRIS® má široké uplatnenie aj pri budovaniu cestných stavieb.

Táto konštrukčná multifunkčná doska je vhodná pre takto náročné stavby predovšetkým vďaka vysokým úžitkovým vlastnostiam pre svoju vysokú odolnosť voči poveternostným vplyvom.

Využitie cementotrieskových dosiek CETRIS® pri výstavbe alebo rekonštrukcii dopravných stavieb prevažuje v systéme tzv. strateného bednenia na škárach nosných konštrukcií mostov (medzi nosníky alebo medzi nosníkom a prefa rímsovkou). Doska CETRIS® vytvára rovnú spodnú (poprípade bočnú) debniacu plochu pripravovaného prvku (stĺpa, nosníka, mostnej konštrukcie apod.). Pri betonáži dochádza ku spojeniu betónovej zmesi a debniacej dosky CETRIS®, po betonáži tak doska CETRIS® ostáva súčasťou celej konštrukcie.

Táto aplikácia nevyžaduje nutné ošetrenie vnútornej strany a hrán dosiek CETRIS® pred betonážou, vonkajšia (pohľadová) strana dosky CETRIS® sa po betonáži môže opatriť povrchovou úpravou, ktorá okrem estetického efektu ešte zvýši odolnosť dosky voči poveternostným vplyvom, mrazu a predlží jej životnosť.

Dosky sú využívane aj v prípade, kedy sú umiestnené do priestor s vysokým namáhaním - striedavé pôsobenie vody, mrazu a rozmrazovacích chemických látok. Vhodnosť tohoto použitia cementotrieskovej dosky CETRIS® je overená skúškou odpovedajúcej Technicko-kvalitatívnym podmienkam pre stavby pozemných komunikácií. Tento test vychádza z ČSN 73 1326 (Stanovenie odolnosti povrchu cementového betónu proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok), cementotriesková doska CETRIS® vyhovela 100 zmrazovacím cyklom podľa metódy A i C.


k tomuto systému si môžete stiahnuť vo formátu PDF.

Stiahnuť informácie