Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodné a technické informácie
Objednávky a fakturace

Protipožiarna aplikácia

Protipožiarna aplikácia

Cementotriesková doska CETRIS® je zaradená podľa reakcie na oheň do triedy A2, s doplnkovou klasifikáciou s1 (tvorba dymu) a d0 ( plameňom horiace častice), s celkovou klasifikáciou je A2-s1,d0, tzn. nehorľavý materiál. Vďaka tejto vlastnosti má doska CETRIS® uplatnenie pri ochrane stavebných konštrukcií pred požiarom a samotné tvorbe konštrukcií s predpísanou požiarnou odolnosťou. Požiarna odolnosť je špecifickou a rozhodujúcou vlastnosťou stavebných konštrukcií. Je vyjadrená časom (v minútach) a jedná sa o dobu, po ktorú sú hodnotené konštrukcie schopné odolávať účinkom tzv. normového požiaru, t.j. požiaru, prebiehajúceho za presne definovaných podmienok. Klasifikácia požiarnej odolnosti sa určuje na základe skúšky, vrátanie podmienok priamej aplikácie, alebo spôsobom rozšírenej aplikácie (výpočty, extrapolace, apod.) autorizovanou osobou, ktorá vystaví požiarne klasifikačné osvedčenie. Požiarna odolnosť sa uvádza v minútach v základnej stupnici : 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 minút. Hodnoty požiarnej odolnosti jednotlivých stavov sú značené takto :
  • R únosnosť a stabilita
  • E celistvosť
  • I izolačné schopnosti – medzná teplota na neohrievanom povrchu
  • W medzná hustota tepelného toku z neohrievanej strany
  • S priestup splodín horenia

Pre každú konštrukciu sú v súlade s príslušnou projektovou normou definované rozhodujúce hraničné stavy a podľa nich sú potom vyberané vhodné konštrukcie, napr.:

  • konštrukcia, ktorá spĺňa požiadavky troch základných vymedzených stavov, t.j. stabilitu (R), celistvosť (E) a izolačnú schopnosť (I) vykazuje požiarnu odolnosť REI. Ide predovšetkým o požiadavky na nosné požiarne deliace konštrukcie, t.j. steny a stropy
  • nenosné požiarne deliace konštrukcie (vnútorne priečky, podhľady ) majú definované požiadavky na požiarnu odolnosť len 2 vymedzenými stavmi, celistvosťou (E) a izolačnou schopnosťou (I), EI
  • pre nosné tyčové prvky (nosníky a stĺpy) sa vyžaduje len unosnosť a stabilita - R


k tomuto systému si môžete stiahnuť vo formátu PDF.

Stiahnuť informácie

Ako vybrať vhodnú dosku:

Interaktívny sprievodca